Dziedzictwo Chopinowskie

Pierwodruki

W latach 2017-2020 w Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina realizowany jest projekt „Dziedzictwo Chopinowskie w otwartym dostępie” finansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (Oś priorytetowa: II E-administracja i otwarty rząd, działanie: 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie: 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, numer naboru: POPC.02.03.02-IP.01-00-002/17).

Projekt zakłada digitalizację oraz udostępnienie dziedzictwa chopinowskiego, obejmującego następujące grupy obiektów:

  1. muzyka - zapis wszystkich kompozycji Chopina i ich wariantów w formie transkrypcji. obiekty muzealne i biblioteczne - rękopisy utworów i korespondencji
  2. obiekty muzealne - drukowane źródła muzyczne (pierwodruki, pierwodruki z adnotacjami kompozytorskimi i starsze wydania), pozostałe muzealia (ikonografia) i archiwalia
  3. nagrania - archiwum „Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina” oraz archiwum Festiwalu „Chopin i Jego Europa”
  4. monografie naukowe oraz czasopisma

Realizacja projektu stanowi odpowiedź na potrzeby grup docelowych, oczekujących m.in. powszechnego i bezpłatnego dostępu on-line do dziedzictwa chopinowskiego, możliwości tworzenia aplikacji muzycznych i edukacyjnych oraz przeszukiwania zasobów wedle różnych kryteriów. Treści udostępnione w ramach projektu cechuje wysoki stopień niepowtarzalności, często są unikatowe w skali światowej. Zbiory objęte projektem zostaną zdigitalizowane, opatrzone metadanymi i komentarzami merytorycznymi najwyższej jakości, a następnie wprowadzone do portalu internetowego, umożliwiającego dostęp do materiałów, krzyżowe przeszukiwanie danych, a także dostęp do plików binarnych. W ramach projektu planuje się także publikację całości twórczości Chopina w postaci partytur w wolnym dostępie w formatach xml, pdf, humdrum oraz stworzenie modułów analizy muzykologicznej (przeszukiwanie, wizualizacja, analiza statystyczna). Portal będzie wyposażony w interfejsy dostępu przez WWW, a także dedykowane aplikacje mobilne (platformy Android oraz iOS). Całośćwyposażona będzie w API umożliwiające eksport i wymianę danych. Struktura umożliwi wykorzystanie platformy do prezentacji dziedzictwa muzycznego innych polskich kompozytorów oraz innych wydarzeń muzycznych. Całość wytworzonych w wyniku realizacji projektu zasobów cyfrowych zostanie w pełni udostępniana bezpłatnie.

Rolka pianolowa

Celem ogólnym projektu jest digitalizacja oraz szerokie udostępnienie unikatowej części dziedzictwa Chopinowskiego znajdującego się w zbiorach NIFC. Cel ten realizowany będzie poprzez realizację celów szczegółowych:

  1. Digitalizacja zbiorów NIFC. W ramach projektu do końca 2020 roku zostanie zdigitalizowanych 39 500 oraz udostępnionych 38 500 obiektów.
  2. Zwiększenie dostępności do zasobów kultury. W ramach projektu założono jak najszersze udostępnienie digitalizowanych zasobów za pośrednictwem platformy internetowej. Portal będzie wyposażony w interfejsy dostępu przez WWW, a także dedykowane aplikacje mobilne (platformy Android oraz iOS). Umożliwi dostęp do materiałów, krzyżowe przeszukiwanie danych, a także dostęp do plików binarnych (graficzne, audio oraz audio-wideo). W pierwszym roku po zakończeniu realizacji projektu (2021) przewidujemy 1 500 000 pobrań/odtworzeń zdigitalizowanych dokumentów.
  3. Poprawa jakości udostępniania. Metadane dla zbiorów objętych projektem zostaną zmapowane do standardu Dublin Core co umożliwi stworzenie w pełni spójnej pod względem metadanych bazy. Utworzona struktura będzie zgodna z międzynarodowymi standardami; cała kolekcja osiągnie piąty stopień w skali 5 Star Open Data. W ramach projektu zakładana jest także poprawa jakości obiektów zdigitalizowanych obecnie w sposób wadliwy (np. niewystarczającej jakości) bądź niekompletny - do końca roku 2020 poprawiona zostanie jakość 2 400 plików.
  4. Zwiększenie możliwości ponownego wykorzystania. Całość wyposażona będzie w API umożliwiające eksport i wymianę danych. Struktura umożliwi wykorzystanie platformy do prezentacji dziedzictwa muzycznego i publikacji naukowych dotyczących także innych polskich kompozytorów. Dzięki zastosowaniu formatu symbolicznej notacji muzycznej Humdrum możliwe będzie - oprócz rozwiązania typowego, jakim jest przeszukiwanie pól metadanych - uruchomienie zaawansowanej wyszukiwarki muzycznej. Pozwoli ona przeszukiwać bazę kompozycji poprzez wpisanie melodii (lub samo określenie jej konturu), rytmu, oznaczeń wykonawczych. W połączeniu z wyszukiwaniem według tonacji, numeru opusu etc. daje to niemal nieograniczone możliwości porównawcze, analityczne i badawcze. Do roku 2020 utworzonych zostanie 4 API oraz udostępnionych przez API on-line 5 baz danych.


W sekcji „Aktualności” umieszczamy informacje nt. postępów projektu. Aby subskrybować „Aktualności”, proszę kliknąć tutaj lub na ikonkę subskrypcji na dole strony.

Fundusze Europejskie