Dziedzictwo Chopinowskie

Pierwodruki

W latach 2017-2020 w Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina realizowany jest projekt „Dziedzictwo Chopinowskie w otwartym dostępie” finansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (Oś priorytetowa: II E-administracja i otwarty rząd, działanie: 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie: 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, numer naboru: POPC.02.03.02-IP.01-00-002/17).

Projekt zakłada digitalizację oraz udostępnienie dziedzictwa chopinowskiego, obejmującego następujące grupy obiektów:

  1. muzyka - zapis wszystkich kompozycji Chopina i ich wariantów w formie transkrypcji. obiekty muzealne i biblioteczne - rękopisy utworów i korespondencji
  2. obiekty muzealne - drukowane źródła muzyczne (pierwodruki, pierwodruki z adnotacjami kompozytorskimi i starsze wydania), pozostałe muzealia (ikonografia) i archiwalia
  3. nagrania - archiwum „Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina” oraz archiwum Festiwalu „Chopin i Jego Europa”
  4. monografie naukowe oraz czasopisma

Realizacja projektu stanowi odpowiedź na potrzeby grup docelowych, oczekujących m.in. powszechnego i bezpłatnego dostępu on-line do dziedzictwa chopinowskiego, możliwości tworzenia aplikacji muzycznych i edukacyjnych oraz przeszukiwania zasobów wedle różnych kryteriów. Treści udostępnione w ramach projektu cechuje wysoki stopień niepowtarzalności, często są unikatowe w skali światowej. Zbiory objęte projektem zostaną zdigitalizowane, opatrzone metadanymi i komentarzami merytorycznymi najwyższej jakości, a następnie wprowadzone do portalu internetowego, umożliwiającego dostęp do materiałów, krzyżowe przeszukiwanie danych, a także dostęp do plików binarnych. W ramach projektu planuje się także publikację całości twórczości Chopina w postaci partytur w wolnym dostępie w formatach xml, pdf, humdrum oraz stworzenie modułów analizy muzykologicznej (przeszukiwanie, wizualizacja, analiza statystyczna). Portal będzie wyposażony w interfejsy dostępu przez WWW, a także dedykowane aplikacje mobilne (platformy Android oraz iOS). Całośćwyposażona będzie w API umożliwiające eksport i wymianę danych. Struktura umożliwi wykorzystanie platformy do prezentacji dziedzictwa muzycznego innych polskich kompozytorów oraz innych wydarzeń muzycznych. Całość wytworzonych w wyniku realizacji projektu zasobów cyfrowych zostanie w pełni udostępniana bezpłatnie.

Rolka pianolowa

Celem ogólnym projektu jest digitalizacja oraz szerokie udostępnienie unikatowej części dziedzictwa Chopinowskiego znajdującego się w zbiorach NIFC. Cel ten realizowany będzie poprzez realizację celów szczegółowych:

  1. Digitalizacja zbiorów NIFCW ramach projektu do końca 2020 roku zostanie zdigitalizowanych 39 500 oraz udostępnionych 38 500 obiektów.
  2. Zwiększenie dostępności do zasobów kulturyW ramach projektu założono jak najszersze udostępnienie digitalizowanych zasobów za pośrednictwem platformy internetowej. Portal będzie wyposażony w interfejsy dostępu przez WWW, a także dedykowane aplikacje mobilne (platformy Android oraz iOS). Umożliwi dostęp do materiałów, krzyżowe przeszukiwanie danych, a także dostęp do plików binarnych (graficzne, audio oraz audio-wideo). W pierwszym roku po zakończeniu realizacji projektu (2021) przewidujemy 1 500 000 pobrań/odtworzeń zdigitalizowanych dokumentów.
  3. Poprawa jakości udostępniania. Meatdane dla zbiorów objętych projektem zostaną zmapowane do standardu Dublin Core co umożliwi stworzenie w pełni spójnej pod względem metadanych bazy. Utworzona struktura będzie zgodna z międzynarodowymi standardami; cała kolekcja osiągnie piąty stopień w skali 5 Star Open Data. W ramach projektu zakładana jest także poprawa jakości obiektów zdigitalizowanych obecnie w sposób wadliwy (np. niewystarczającej jakości) bądź niekompletny - do końca roku 2020 poprawiona zostanie jakość 2 400 plików.
  4. Zwiększenie możliwości ponownego wykorzystania. Całość wyposażona będzie w API umożliwiające eksport i wymianę danych. Struktura umożliwi wykorzystanie platformy do prezentacji dziedzictwa muzycznego i publikacji naukowych dotyczących także innych polskich kompozytorów. Dzięki zastosowaniu formatu symbolicznej notacji muzycznej Humdrum możliwe będzie - oprócz rozwiązania typowego, jakim jest przeszukiwanie pól metadanych - uruchomienie zaawansowanej wyszukiwarki muzycznej. Pozwoli ona przeszukiwać bazę kompozycji poprzez wpisanie melodii (lub samo określenie jej konturu), rytmu, oznaczeń wykonawczych. W połączeniu z wyszukiwaniem według tonacji, numeru opusu etc. daje to niemal nieograniczone możliwości porównawcze, analityczne i badawcze. Do roku 2020 utworzonych zostanie 4 API oraz udostępnionych przez API on-line 5 baz danych.


W sekcji „Aktualności” umieszczamy informacje nt. postępów projektu. Aby subskrybować „Aktualności”, proszę kliknąć tutaj lub na ikonkę subskrypcji na dole strony.

Fundusze Europejskie